วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2553

ประชุมสัมมนาทางวิชาการและการติดตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ

ได้มีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการติดตามโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นางพิศวาท บัวรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม หลังการประชุม มีการดูงานภายในศูนย์ฯ หลังจากนั้นเดินทางไปดูงานแปลงเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักอินทรีย์ และสละอินทรีย์ ที่ จ.อุบลราชธานี

แถลงผลงานวิจัยประจำปี 2552
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพ จัดแถลงผลงานวิจัยประจำปี 2552 และ การประชุมคณะกรรมการวิจัยศูนย์ร่วมระหว่างศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2553 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน นางพิศวาท บัวรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม มีการนำเสนอ ผลงานวิจัยเรื่องเต็มและรายงานความก้าวหน้า ปี 2552 มีผู้นำเสนอผลงานดีเด่น เรื่อง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์และการผลิตดอกกล้วยไม้สกุลนางอั้ว และสกุลม้าวิ่งคุณภาพ และการชักนำให้เบญจมาศกลายพันธุ์โดยการฉายรังสี โดยนายพฤกษ์ คงสวัสดิ์ และเรื่อง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยที่มีผลต่อการออกดอกในกล้วยไม้รองเท้านารี เหลืองปราจีน โดยนางอภิรดี กอร์ป ไพบูลย์ หลังการประชุม มี การดูงานภายในศูนย์ฯ