วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

บรรยาย "การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข"


เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้เชิญนายวนิชย์ ฤทธิ์เดช ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง การดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ห้องประชุมศูนย์ฯ โดยมีความประสงค์จะพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถในการครองตน เพื่อให้วัฒนธรรมขององค์กรมีบรรยากาศเหมาะสมกับการทำงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจริยธรรม ค่านิยม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการให้แก่ข้าราชการและพนักงานราชการของศูนย์ฯ ในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อจะได้ปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมอันจะนำมาซึ่งประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น