วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความหลากหลายของบัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง


ความหลากหลายของบัวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษได้ทำการรวบรวมพันธุ์บัวในพื้นที่อีสานใต้ เพื่อศึกษาความหลากหลายของพันธุ์บัว ได้จำแนกบัวไว้เป็นหมวดหมู่ตามหลักการจัดจำแนกด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา ได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้


1. กลุ่มบัวปทุมชาติ (วงศ์ Nelumbonaceae) มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้

- ลำต้น

ทอดเลื้อยตามผิวดิน เห็นข้อปล้องชัดเจน

- ใบ

ชูขึ้นเหนือน้ำ

- ก้านใบและดอก

มีหนามแข็งปกคลุม

- ดอก

บานตอนกลางวัน ชูขึ้นเหนือน้ำ

- ฝัก

อยู่เหนือน้ำ

- เมล็ด

ขนาดใหญ่และแข็ง

กลุ่มบัวปทุมชาติ ได้มีการจัดกลุ่มย่อยตามลักษณะการซ้อนของกลีบดอกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. กลุ่มที่มีการซ้อนของกลีบดอกน้อยชั้น ได้แก่ บุณฑริก และปทุม (Nelumbo nucifera Gaertn.)

2. กลุ่มที่มีการซ้อนของกลีบดอกมาก ซึ่งจำนวนกลีบดอกที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการกลายรูปร่างของเกสรเพศผู้ให้มีลักษณะเหมือนกลีบดอก ได้แก่ สัตตบงกช และสัตตบุษย์ (Nelumbo nucifera Gaertn.)


2. กลุ่มบัวอุบลชาติ (วงศ์ Nymphaeaceae) มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ดังนี้

- ลำต้น

อยู่ใต้ดิน มีข้อปล้องไม่ชัดเจน

- ใบ

ลอยอยู่เหนือน้ำ

- ก้านใบและดอก

อวบน้ำ ผิวเรียบ

- ดอก

ลอยอยู่เหนือน้ำ

- ฝัก

จมอยู่ใต้น้ำ

- เมล็ด

ขนาดเล็ก

กลุ่มบัวอุบลชาติ ได้มีการจัดกลุ่มย่อยตามลักษณะการบานของดอกได้เป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่มที่ดอกบานตอนกลางวัน ได้แก่ บัวผันเผื่อน (Nymphaea nouchali Burm.f.)

2. กลุ่มที่ดอกบานตอนกลางคืน ได้แก่ บัวสาย และ เศวตอุบล (Nymphaea pubescense Willd.)


สุดใจ ล้อเจริญ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

ผู้รวบรวมและเรียบเรียง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น