วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เปิดบ้าน"ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ"

ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมวิชาการเกษตร ที่มีภารกิจในการศึกษาวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังมีภารกิจหนึ่งที่สำคัญ คือ งานผลิตพันธุ์หลัก ซึ่งประสบความสำเร็จในการผลิตได้ตามเป้าหมายการผลิต และได้รับความเชื่อถือให้ผลิตพันธุ์พืช เพื่อจำหน่ายจ่ายแจก และใช้ในการวิจัยตลอดมา กรมวิชาการเกษตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ของการผลิตพืชสวน ที่ได้ดำเนินการ ออกแนะนำ เผยแพร่สู่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้รับทราบ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ จึงได้จัดงานเปิดบ้านพืชสวนขึ้น ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อภาคการเกษตรเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเฉลิมพระชนมายุ 84 พรรษา

2.เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพันธุ์พืชสวนของกรมวิชาการเกษตร

3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และดูงานแก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกร และดำเนินการในโครงการถ่ายทอดศึกษาและเรียนรู้การปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติในวาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชมมายุ 84 พรรษา

4.เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เกี่ยวกับงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ของพืชผักพื้นเมือง

ได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายวินัย สิทธิมณฑล มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ นายธวัชชัย นิ่มกิ่งรัตน์ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังกล่าวเปิดงาน ประธานในพิธีได้มอบมอบพันธุ์พืชผักและสมุนไพรแก่ตัวแทนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 โรงเรียน หลังจากนั้น ได้ตัดริบบิ้น เพื่อเปิดเรือนจำหน่ายพันธุ์พืช ในการจัดงานเปิดบ้านพืชสวนครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกรมวิชาการเกษตร มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ได้แก่
- สถาบันวิจัยพืชสวน
- ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
- ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี
- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4
- ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์
- ศูนย์พัฒนาเกษตรหลวงเชียงใหม่
นอกจากนี้ ยังได้จัด โครงการถ่ายทอด ศึกษาและเรียนรู้การปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. กิจกรรมการฝึกอบรมด้านการวางแผนและจัดการผลิตพืชผัก เรื่อง
- ผักสวนครัวรั้วกินได้เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โดย นางจิรภา ออสติน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
- ผักปลอดสารพิษ
โดย นางนิตยา คงสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ
2. ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการวิจัย โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเท่อเล่อ โรงเรียนมหาราช 3 และโรงเรียนทับทิมสยาม 06 ในขั้นตอนการดำเนินงาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและดูงานในวันนี้ ศูนย์ฯ จะสนับสนุนเมล็ดและต้นพันธุ์ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีทุกด้านของการผลิต มีการติดตามประเมินผล ตลอดระยะเวลา 1 ปี ให้แก่นักเรียน และครู เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จนสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง เป็นแปลงต้นแบบสำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนต่อไปในอนาคต
โดยได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับศึกษาดูงาน 2 จุด คือ แปลงผักและสมุนไพร สำหรับพืชหลักที่ศูนย์ฯทำงานวิจัย ได้แก่ มะม่วง มะม่วงหิมพานต์ มะขามเปรี้ยว มะละกอ ส้ม พริก มะเขือเทศ หอมแดง กล้วยไม้เบญจมาศ และมะลิ งานด้านการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์จำนวนมากมาย ยกตัวอย่างได้รวบรวมพันธุ์มะม่วง 213 พันธุ์ พืชผัก 295 ชนิด สมุนไพร 356 ชนิด ส้ม 44 พันธุ์ มะละกอ 36 พันธุ์ และกล้วยไม้กว่า 5,400 ชนิด/พันธุ์

งานเปิดบ้านในครั้งนี้ มีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ประมาณ 500 คน

ประมวลภาพการเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเปิดบ้านพืชสวน ของ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

http://www.oard4.org/show_on_main/activity_data/dtl_act.php?ID_act=67

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น