วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานวิจัยและพัฒนา ปี 2553

งานวิจัยและพัฒนา ปี 2553

- ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารปาล์มน้ำมันลูกผสมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- การทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีกับปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จ.ศรีสะเกษ)

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้เขาพระวิหารเพื่อการขยายพันธุ์

- การเปรียบเทียบพันธุ์สบู่ดำ

- สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลที่สำคัญจากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) ได้แก่ ส้ม

- สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ผลจากแหล่งผลิตพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) จำนวน 3 การทดลอง ได้แก่

ไม้ผลพื้นเมือง ไม้ผลเมืองร้อน มะะกอกน้ำมัน

- สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับจากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) ไม้หอมและไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 2 การทดลองได้แก่ ไม้หอม บัว

- สำรวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมพืชกลุ่มผักพื้นเมืองจากแหล่งพันธุกรรมท้องถิ่น (on farm) และสภาพถิ่นเดิม (In situ ได้แก่ ผักพื้นเมือง

- การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของพืชกลุ่มไม้ผลสำคัญ และพืชกลุ่มไม้ผล จำนวน 2 การทดลอง ได้แก่ ไม้ผลต่างประเทศ มะละกอ

- การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของพืชสวนอุตสาหกรรม ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) ได้แก่

มะม่วงหิมพานต์

- การจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของพืช กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ในแปลงรวบรวมพันธุ์และพืชไม้ดอกไม้ประดับ ในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) จำนวน 3 การทดลอง ได้แก่ กล้วยไม้สกุลหวาย แวนด้า และรองเท้านารี, มะลิ และบัว

- การศึกษาจำแนกลักษณะพันธุกรรมโดยสัณฐานวิทยาของกลุ่มพืชสมุนไพร/พืชหายากในแปลงรวบรวมพันธุ์ (Ex situ) และสภาพถิ่นเดิม (In situ) ได้แก่ สมุนไพร

- ศึกษา รวบรวมสายพันธุ์พืชสมุนไพรที่เป็นอาหารเสริมสุขภาพและสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ กระเจี๊ยบแดง

- การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูพันธุ์จินดา (ทดสอบพันธุ์)

- การปรับปรุงพันธุ์พริกพันธุ์ขี้หนูเลย (การเปรียบเทียบพันธุ์)

- การปรับปรุงพันธุ์พริกขี้หนูพันธุ์ยอดสน (การเปรียบเทียบพันธุ์)

- การผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์พริกลูกผสมจินดา

- การบริหารจัดการโรคใบหงิกเหลืองของพริก

- การทดสอบพันธุ์มันเทศเพื่อการอุตสาหกรรมผลิตแป้งและเอทานอล

(2 ฤดูกาลปลูก)

- การทดสอบพันธุ์มันเทศเพื่อการบริโภคสด (2 ฤดูกาลปลูก)

- ศึกษาการใช้วัสดุบำรุงดินที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพมันเทศในเขตดินทราย

- ศึกษาการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตการบังคับมะกอกน้ำมันให้ออกดอก

- วิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้สกุลหวาย และกล้วยไม้สกุลนางอั้วและสกุลม้าวิ่ง

- การคัดเลือกสายพันธุ์เบญจมาศในแต่ละรุ่น

- ศึกษารูปแบบแปลงสาธิตการจัดการการผลิตการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมในการปลูกส้มปลอดโรคในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

- การทดสอบพันธุ์องุ่นจากต่างประเทศ

- การคัดเลือกพันธุ์มะม่วงลูกผสมสายพันธุ์ใหม่เพื่อการส่งออกและการแปรรูป

- ปรับปรุงพันธุ์มะละกอแขกนวลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น