วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานด้านบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี


งานด้านบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ได้ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้บริการวิชาการ แก่ข้าราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ในรูปแบบ ต่างๆ ได้แก่

1. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

2. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
3. หน่วยงานต่าง ที่มีศึกษาดูงาน
4. เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมต่างๆ ให้แก่เกษตรกร

5. จัดนิทรรศการ

6. งานวิเคราะห์บริการ ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม จากตัวอย่างพืช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น